Office Staffs

Md. Jahangir Alam Haoladar

Senior Administrative Officer

Phone: 01712621212

 

 

Md. Shahin Choudhury

Senior Assistant

Phone: 01918619203
 

Shekh Habibur Rahman

Senior Library Assistant

Phone: 01912574412
 

Md. Monzurul Haq

Office Assistnt

Phone: 01711150765

 

Jahangir Alam

Office Assistnt

Phone: 01716180225